napisz  :  zaawansowane szukanie  :  statystyka  :  Directory  :  Linki  :  Polls  :  Calendar  
geotechnik geotechnika badania geotechniczne GEOTECHNIKA, BADANIA GEOTECHNICZNE, USLUGI GEOTECHNICZNE, HYDROGEOLOGIA, BADANIA GEOLOGICZNE GRUNTU, GEOLODZY, USLUGI GEOLOGICZNE, PLYTA DYNAMICZNA
Witaj w Serwisie geotechnik geotechnika badania geotechniczne
Tuesday, November 21 2017 @ 05:31 AM CET

specjalizacja:

GEOLOG - BADANIA GRUNTU POD DOMKI JEDNORODZINNE I DU?E INWESTYCJE,
BADANIA GRUNTU POD PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ?CIEKÓW
NADZORY GEOTECHNICZNE INWESTYCJI, ODBIORY GRUNTU - GEOLOGIA, GEOTECHNIKA


ekspertyzy geotechniczne i geologiczne, badania gruntu, badania pod przydomowe oczyszczalnie, dokumentacje geotechniczne, dokumentacje geologiczno-in?ynierskie, oceny geotechnicznych warunków posadowienia obiektów, badania p?yt? dynamiczn?, badania p?yt? vss, sondowania


Firma ProGeo posiada ponad trzydziestoletnie do??wiadczenie w dzia?alno??ci w zakresie geologii in?ynierskiej, geotechniki, hydrogeologii i ochrony ??rodowiska. W tym czasie na terenie ca?ej Polski wykonali??my ponad 3 000 ró?nego rodzaju opracowa? - dokumentacji, opinii, operatów, ocen i innych. Posiadamy laboratorium do bada? gruntów oraz sprz?t techniczny do bada? polowych i wierce?. Pracownicy naszej firmy - absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiadaj? ministerialne uprawnienia pozwalaj?ce na wykonywanie zawodu i wzi?cie pe?nej odpowiedzialno??ci za w?a??ciwe wykonanie opracowa?. Siedziba firmy mie?ci si? w Nowym S?czu. Skomplikowane warunki geologiczno-in?ynierskie i hydrogeologiczne terenów górskich pozwoli?y nam na obycie si? z najtrudniejszymi zadaniami, jakie mo?na przedstawi? firmie o naszym profilu. Ponadto w trakcie wielu lat pracy, firma nasza wykona?a w?asne oprogramowanie do interpretacji, opracowywania i obróbki danych z bada? geologicznych i hydrogeologicznych, co niezwykle przy?piesza prace oraz wp?ywa na czytelno?? i estetyk? naszych opracowa?. Z naszych us?ug korzystaj? oprócz wielkich koncernów równie? ma?e firmy, indywidualni inwestorzy oraz wy?sze uczelnie i o??rodki naukowe. W celu uzyskania dok?adnych informacji o zakresie dzia?alno?ci firmy, prosimy o kontakt. Nasza dzia?alno?? obejmuje teren ca?ej Polski, jednak najcz??ciej wykonujemy opracowania na terenie województwa ma?oplskiego (powiaty: Nowy S?cz, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ, Zakopane, Kraków, Jas?o, Krosno, Rzeszów, My??lenice, Brzesko, Bochnia, Chrzanów, D?browa, Olkusz, Proszowice, Miechów, Wieliczka) oraz podkarpackiego (powiaty: Brzozów, D?bica, Jaros?aw, Jas?o, Kolbuszowa, Krosno, Lesko, Le?ajsk, Lubaczów, ?a?cut, Le?ajsk, Nisko, Mielec, Przeworsk, Ropczyce, Przemy?l, Rzeszów, Sanok, Strzy?ów, Ustrzyki Dolne).

ARTYKU?Y:

Czy warto robi? badania pod domek jednorodzinny? Przeczytaj kompendium wiedzy odno?nie bada? gruntu pod ma?e inwestycje [>>>]
P?yta dynamiczna - interpretacja wska?nika zag?szczenia Is w zale?no?ci od dynamicznego modu?u odkszta?cenia Evd [>>>]

U?YTKI:

penetrometr wciskowy - orientacyjne warto?ci stopnia plastyczno?ci IL w odniesieniu do odczytu z penetrometru [>>>]
 Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 

Lipna Wola, Przybys?awice, Sufczyn

Geeklog- Lipna Wola - badania gruntu pod domek jednorodzinny
- Przybys?awice -
analiza warunków geologicznych pod zalew
- Sufczyn -
rozpoznanie pod?o?a gruntowego osuwiska
 Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 

Siedliska, Paszyn, Kurów, Szlachtowa, Rabka, Zakopane

Geeklog- Siedliska - most - badania geotechniczne
- Paszyn - osuwisko - rozpoznanie pod?o?a
- Kurów - dzia?ka budowlana - opinia geologiczna
- Szlachtowa - droga - badania no?no?ci pod?o?a
- Rabka - hala - dokumentacja geotechniczna
- Zakopane - pensjonat - badania geologiczne
 Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 

Narama, Kraków, Sobolów, Stadniki

Geeklog- Narama - budynek mieszkalny - ekspertyza geotechniczna
- Kraków - budynek mieszkalny - dokumentacja geotechniczna
- Sobolów - budynek mieszkalny - opinia hydrogeologiczna
- Stadniki - hala - dokumentacja geotechniczna
 Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 

Gorlice, Jas?o, ?nietnica, Huta Pola?ska, Ustrzyki Dolne

Geeklog- Gorlice - przebudowa kamienicy - dokumentacja geotechniczna, 2 otwory
- Jas?o - pawilon handlowy - dokumentacja geotechniczna, 4 otwory
- ?nietnica - ko?ció? - badania geologiczne - dokumentacja geotechniczna, 4 otwory
- Huta Pola?ska - rozbudowa schroniska - 3 otwory - ekspertyza geotechniczna
- Ustrzyki Dolne - pawilon handlowy wiercenia - dokumentacja geotechniczna
 Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 

Penetrometr wciskowy

Geeklogtabelaryczne zestawienie zale?no?ci Qf - IL
 Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 

Czy robi? badania gruntu pod domek jednorodzinny?

GeeklogPytanie o to czy warto robi? badania gruntu pod dom jednorodzinny jest jednym z pierwszych pyta?, które stawia sobie Inwestor na pocz?tku nie?atwej drogi, która prowadzi do budowy domu. W skrócie, w oparciu o obowi?zuj?c? norm? geotechniczn? postaram si? odpowiedzie? na klika podstawowych pyta?, z którymi spotka?em si? na forach internetowych dotycz?cych tego zagadnienia.
 Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 

Klucze

Geeklog54 otwory pod kanalizacj? w Kluczach
 Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 

Niepo?omice, Por?ba, Kraków, Modlniczka, Tenczynek

GeeklogBudynki mieszkalne w Niepo?omicach, Por?bie, Krakowie, Modlniczce i Tenczynku
 Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 

B??dów, Tenczynek, Kraków

Geeklog- B??dów - budynek mieszkalny
- Tenczynek - budynek mieszkalny
- Kraków - budynek mieszkalny
 Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 

Niepo?omice, Kraków, Trzebinia

Geeklog- Niepo?omice - fabryka
- Kraków - budynek mieszkalny
- Trzebinia - budynek handlowy